Målgruppe

Målgruppen for tilbud i VST er voksne borgere i 2 hovedgrupper:

  1. Borgere hvis primære udfordring er en varig og betydelig handicaps/psykisk funktionsnedsættelse som følge af et udviklingshandicap
  2. Borgere med psykiske vanskeligheder

Den første gruppe kan være borgere, som har pådraget sig en intelligensmæssig skade før, under eller umiddelbart efter fødslen. I arbejdet med borgerne, er det vigtigt at holde sig for øje, at forskellige funktionsnedsættelser kan føre til forskellige grader af handicaps hos forskellige personer. Der kan være stor forskel på hvorledes forskellige personer mestrer de samme funktionsnedsættelser, hvilket også ses i målgruppen af borgere i VST.

Selvom borgeren ydes støtte og kompenseres for funktionsnedsættelsen, og selvom der skabes lige muligheder, er det vigtigt at erindre, at funktionsnedsættelsen ikke forsvinder. Det er således borgere med et meget individuelt kommunikativt, psykisk- og erfaringsmæssigt funktionsniveau.

Vigtigheden af sociale kompetencer, og at kunne agere med og i omverden, er af stor betydning for alle menneske, også for mennesker med udviklingshæmning.

Den anden gruppe kan være borgere, der i varierende grad har psykiske vanskeligheder/diagnoser og påvirkes af dette i dagligdagen.

Målgruppen for  Voksensociale Tilbud er således bred; fra personer med behov for massiv og specialiseret hjælp og bistand i døgntilbud, til personer der klarer sig selv, i hverdagen, i selvstændig bolig med relativt få timers ugentlig socialpædagogisk vejledning og støtte langvarigt eller i en kortere periode.

Et betydeligt indsatsområde i arbejdet i alle tilbuddene er, til stadighed, at støtte udvikling af, bevare og styrke de kommunikative og sociale kompetencer og netværk, som borgerne har.  Det ydes i form af hjælp, støtte og vejledning til kommunikation i både sociale aktiviteter og i socialt samvær med omverden, såvel i egen bolig som udenfor denne.